Menu
Menu

Naukowcy PB ze wsparciem NCN

Narodowe Centrum Nauki udostępniło listy rankingowe projektów oraz ich autorów, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania wsparcia finansowego na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 2. Wśród zakwalifikowanych znajduje się czterech pracowników z Politechniki Białostockiej.
Na liście rankingowej w kategorii „Nauki ścisłe i techniczne” znalazły się projekty pracowników Wydziału Mechanicznego: dr inż. Anny Falkowskiej z Katedry Mechaniki I Informatyki Stosowanej pracującej nad „Anizotropią rozwoju uszkodzeń zmęczeniowych stopów tytanu Ti6Al4V otrzymywanych za pomocą druku 3D” oraz dr. inż. Grzegorza Rogowskiego, który rozwija badania nad „Dyssypacją energii odkształcenia plastycznego w okolicach koncentratorów naprężeń występujących w materiałach kompozytowych”.
Dofinansowanie projektu badawczego uzyskały także dwie pracownice Wydziału Inżynierii Zarządzania. Na liście rankingowej w kategorii „Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce” znalazły się projekty: dr Anny Kononiuk pt. „Wpływ foresightowej dojrzałości kompetencyjnej na oburęczność organizacyjną” oraz dr Urszuli Kobylińskiej pt. „Jakość relacji w procesie wspierania przedsiębiorczości akademickiej”.
Konkurs MINIATURA 2 został ogłoszony 17 kwietnia 2018 r. Jego adresatami są osoby posiadające stopień naukowy doktora uzyskany do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które nie kierowały i nie kierują (w momencie składania wniosku) realizacją projektu badawczego finansowanego ze środków NCN. Przyznane środki mogą służyć realizacji pojedynczego działania naukowego, takiego jak badania wstępne i pilotażowe, kwerendy i staże naukowe, wyjazdy badawcze, konsultacyjne i konferencyjne.
 
Pełne listy rankingowe konkursu Miniatura 2 dostępne są na stronie internetowej NCN.
Informacja na stronie WIZ PB: wiz.pb.edu.pl
The post Naukowcy PB ze wsparciem NCN appeared first on Politechnika Białostocka.


Thursday January 01, 1970